Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire VETERINARSKA STANICA BJELOVAR d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/2013, 85/2015).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj ovoga Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva VETERINARSKOJ STANICI BJELOVAR d.o.o. pisanim putem, te je potrebno ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu VETERINARSKA STANICA BJELOVAR d.o.o., Slavonska cesta 4, 43000 Bjelovar
  • ili kontaktirati: službenika za informiranje mr. Krešimir Vukoša, DMV
  • elektronička pošta veterinarska.stanica.bjel@bj.t-com.hr
  • telefon: +385 43 241 017
  • fax: +385 43 242 332
  • ili donijeti osobno u VETERINARSKU STANICU BJELOVAR d.o.o. od 7,00 do 15,00 sati

Dokumenti za preuzimanje

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.pdf (210.4 KB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.csv (19.2 KB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.pdf (212.43 KB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.csv (19.51 KB)
Potvrda o zaprimljenom Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2020. godinu.pdf (257.19 KB)
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.doc (30 KB)
Pristup informacijama - podaci.docx (16.75 KB)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.pdf (193.77 KB)
Zahtjev za dopunu ispravak informacije.pdf (250.93 KB)
 
  Uvjeti - Sve